Niekończący się dzień pielęgniarki i położnej

Materiał informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Od ponad roku słowa „pielęgniarka” i „położna” odmieniane są przez wszystkie przypadki. Na przełomie 2019 i 2020 roku, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustanowiła rok 2020 rokiem pielęgniarki i położnej. Wydarzeniu temu przyświecał szczytny cel, który miał skutkować zainteresowaniem młodzieży tymi zawodami i zachęcić do studiowania pielęgniarstwa, a w konsekwencji podejmowaniem pracy w ochronie zdrowia.

Promocja zawodów pielęgniarki i położnej zaczęła kwitnąć, ale to za sprawą mikroskopijnie małego wirusa, który – szczególnie na początku zeszłego roku – powodował obawy wśród osób cywilnych, ale także i medyków, w tym pielęgniarek i położnych.

Dlaczego potrzebna promocja zawodów?

Od blisko dziesięciu lat dwa bardzo ważne wskaźniki obrazują stan pielęgniarstwa w Polsce. Jeden to średnia wieku pracujących w zawodach pielęgniarki i położnej, drugi to brak zainteresowania młodzieży podejmowaniem kształcenia na studiach pielęgniarskich i położniczych. Na potwierdzenie tych słów, niech posłużą dwie liczby. Jedna z nich określająca liczbę osób, które w zeszłym i w tym roku przejdą na emeryturę – czyli 230 osób oraz liczba pielęgniarek, która ukończy kształcenie na studiach pielęgniarskich prowadzonych w Toruniu – czyli 40 osób. Jak łatwo zauważyć bilans jest ujemny. Oznacza to, że za jakiś czas placówki ochrony zdrowia, których działalność oparta jest na świadczeniach pielęgniarskich będą znikały.

Dlaczego dzisiaj i dlaczego w ogóle?

Święta pielęgniarki i położnej przypadają na najpiękniejszy miesiąc roku – maj. 8 maja obchodzimy dzień położnej. Święto to związane jest z datą urodzenia Stanisławy Leszczyńskiej – polskiej położnej osadzonej w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, gdzie pracowała jako położna (więzień nr 41335). Funkcję tę pełniła aż do momentu wyswobodzenia obozu przez Armię Czerwoną (27 stycznia 1945). Na tym stanowisku, sprzeciwiając się wyraźnym rozkazom władz obozowych, przyjęła ok. 3000 porodów. 12 maja natomiast to dzień urodzin wspomnianej już Florence Nightingale (pielęgniarki angielskiej), która wypracowała podstawy, na których opiera się współczesny wizerunek pielęgniarki. W 1860 roku założyła w Londynie przy Szpitalu św. Tomasza pierwszą szkołę pielęgniarstwa.

Nie bez znaczenia jest fakt, że zawody pielęgniarki i położnej zajmują rokrocznie wysoką pozycję wśród zawodów cieszących się największym szacunkiem w naszym kraju, Ta wysoka ocena wiąże się przede wszystkim z niezwykle ważną rolą, jaką pełnią reprezentanci tego zawodu w systemie opieki zdrowotnej, sprawując jednocześnie funkcję opiekuńczą, terapeutyczną, leczniczą, edukacyjną, promocyjną oraz naukową.

Praca na froncie

- Pracujemy ponad siły. Nie narzekamy, ale po trzech godzinach przebywania w kombinezonie ochronnym, pod którym panuje temperatura 40°C, czujemy się, jakbyśmy zbyt długo siedziały w saunie. Szumi nam w uszach, mamy uczucie omdlenia – takie zdania można było czytać w mediach społecznościowych.

W pierwszych dniach „walki z mikroskopijnym wrogiem”, konieczna była nauka pracy w nowych, zgoła odmiennych od dotychczasowych warunkach. Z powodu pandemii wiele pielęgniarek mieszkało poza domem w hotelach przeznaczonych dla personelu pielęgniarskiego i położniczego. Obawa przed przypadkowym niezamierzonym zakażeniem osób bliskich była silniejsza niż potrzeba codziennego kontaktu z rodziną. Praca w warunkach przewlekłego stresu, informacje podawane w mediach mogły wywoływać uczucie niepokoju, obniżenie nastroju, wypalenie zawodowe oraz kryzys relacji społecznych.

Chociaż na początku pandemii do pielęgniarek i położnych kierowane były słowa uznania to niestety wiele osób z personelu medycznego musiało zmierzyć się z sytuacją hejtu, stygmatyzacji czy odrzucenia, nawet w gronie rodziny czy znajomych. Bolesne było też to, że dotykało to dzieci, rodziców czy osób im bliskich.

Studia pielęgniarskie i położnicze w Toruniu

W marcu 2018 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zaczęła prowadzenie rozmów w celu utworzenia wydziału pielęgniarskiego i położniczego w Toruniu. Od 2000 roku w Toruniu, ani w żadnym innym mieście starego województwa toruńskiego, nie było prowadzone kształcenie na kierunku pielęgniarstwo, ani położnictwo. Efektem tych rozmów było nawiązanie współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, w wyniku których powstał Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa. Jest to niewątpliwa szansa na kształcenie kadr pielęgniarskich i położniczych, które chociaż w jakimś stopniu spowodują napływ absolwentów do toruńskich placówek medycznych.

Nowoczesne pielęgniarstwo to jakie?

Wspomniana powyżej kilkakrotnie Florencja Nightingale to bardzo ważna i szanowana osoba w naszym środowisku. Można się zgadzać lub nie z jej teorią pielęgnowania opartą na załatwianiu wszystkich potrzeb pacjenta. Jednak XXI wiek to miejsce dla innego pielęgniarstwa.

Nowoczesne pielęgniarstwo to zawód, który z jednej strony musi być podparty profesjonalizmem, a z drugiej ogromną pasją. Pielęgniarstwo i położnictwo to trudne zawody. Jednak zanim będziemy mogli mówić o odpowiedzialności jaką składa się na nasze barki to musimy ukończyć trudne 3-letnie studia, a z nimi w toku kształcenia, przyswoić wysoko specjalistyczną wiedzę. Nowoczesne pielęgniarstwo to już nie tylko powołanie, ale dyscyplina naukowa, która wymaga szerokiej wiedzy czerpanej z nauk biologicznych, społecznych i humanistycznych.

Od dawna pielęgniarstwo przestało być zawodem pomocniczym i a pielęgniarka przestała być personelem średnim, choć jeszcze spotyka się takie określenia. Jeszcze też często – szczególnie od naszych nobliwych seniorów - usłyszymy „siostro” pod swoim adresem.

Pielęgniarki i położne nie chcą nic więcej, tylko mieć możliwość pracy w warunkach, które umożliwią świadczenie opieki chorym w taki sposób, by wykorzystując swoją wiedzę, mogły zapewnić pacjentowi należne bezpieczeństwo, a sobie godne życie za pensję na jednym etacie.

Niech te świąteczne dni przypominają nam wszystkim o ważnej roli, jaką pełnią wobec człowieka i społeczeństwa położne, pielęgniarki i pielęgniarze. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Toruniu życzy, aby każdy dzień na nowo odkrywał sens i wartość wykonywanej pracy oraz mobilizował do podejmowania coraz to nowych i odważniejszych wyzwań.

www.oipip.torun.pl

Dodaj ogłoszenie