„Proboszcz i Parafia Roku" „Nowości-Dziennika Toruńskiego"

Kamila Dorawa
Jakub Woźniak
To już ostatnie dni głosowania!

Zapraszamy do udziału w nowym plebiscycie, przygotowanym pod patronatem Kurii Diecezjalnej Toruńskiej. Wybory idealnego proboszcza oraz najlepszej parafii będą składały się z dwóch etapów.

Która parafia jest kierowana przez duszpasterza najbardziej zaangażowanego, otwartego, wspierającego i godnego naśladowania? Gdzie urzęduje proboszcz idealny?
Która z parafii tworzy najbardziej zżytą wspólnotę, wspierającą się wzajemnie oraz zaangażowaną w różne inicjatywy religijne? Tego dowiemy się już niebawem, dzięki plebiscytowi, w którym nasi Czytelnicy wybiorą proboszcza roku oraz parafię roku z obszaru podlegającemu Diecezji Toruńskiej.

Zakończyliśmy już przyjmowanie zgłoszeń. Teraz do 30 listopada 2016 r. do godz. 23:59 będzie trwało głosowanie. Zgłoszeni przez Czytelników kandydaci czekają na Państwa głosy w dwóch kategoriach: Proboszcz Roku oraz Parafia Roku.

Aby zagłosować na kandydata w kategorii Proboszcz Roku, należy wysłać SMS pod numer 7148 (koszt to 1,23 zł z VAT), wpisując w treści NOW.PROBOSZCZ.numer prefiksu przypisany do danego kandydata

Aby zagłosować na parafię w kategorii Parafia Roku, należy wysłać SMS pod numer 7148 (koszt to 1,23 zł z VAT), wpisując w treści NOW.PARAFIA.numer prefiksu przypisany do danego kandydata

Wyniki plebiscytu zgodnie z regulaminem usunęliśmy ze strony celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.

Regulamin plebiscytu „NOWOŚCI-DZIENNIKA TORUŃSKIEGO” pod nazwą „PARAFIA I PROBOSZCZ ROKU” edycja 2016 r. zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Parafia i Proboszcz Roku”.
3. Plebiscyt polega na wyborze przez Czytelników „Nowości-Dziennika Toruńskiego” (dwie kategorie):
- najbardziej zaangażowanego w życie parafii i wiernych proboszcza z parafii na terenie Torunia i okolic;
- parafii z Torunia i okolic, której członkowie stanowią zżytą wspólnotę i chętnie
angażują się w życie Kościoła.
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 2.11.2016 r. do dnia 30.11.2016 r.
5. Organizator powołuje 4-osobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą Artur Szczepański, Marek Nienartowicz, Szymon Spandowski, Karolina Żakowicz.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu BILD PRESSE POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Łodzi (sms.qiwi.pl) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter częściowo zamknięty. Uczestnikiem w Plebiscycie mogą być (dwie kategorie):
- proboszczowie (księża, którzy aktualnie są proboszczami) z parafii na terenie Torunia i okolic (parafii należących do Diecezji Toruńskiej)
- parafie istniejące i znajdujące się na terytorium Torunia lub okolic oraz należące do Diecezji Toruńskiej, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
2. Z udziału w plebiscycie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członkowie ich najbliższych rodzin. W plebiscycie nie może również wziąć udziału firma, która jest jednocześnie jego partnerem.
3. W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur
1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 2.11.2016 od godz. 00:01 do 30.11.2016 r. do godz. 23:59. Zgłoszenia będą przyjmowane od 2.11.2016 r. od godz. 00:01 do 13.11.2016 r. do godz. 23:59.
Czytelnicy dokonując zgłoszenia mogą brać pod uwagę następujące kryteria:
a) Proboszcz Roku:
- osoba zaangażowana w życie parafii i parafian
- sposób sprawowania przez niego swojej funkcji jest postawą godną naśladowania
- jest otwarty na problemy innych, niesie niezbędną pomoc w możliwym zakresie
- wspiera duchowo wiernych
- wspiera inicjatywy religijne

b) Parafia Roku:
- jej członkowie stanowią zżytą wspólnotę
- parafianie angażują się w inicjatywy religijne
- parafianie chętnie wspierają akcje organizowane przez Kościół
- parafianie czują się członkami wspólnoty
- w interesujący sposób prowadzone są grupy parafialne o różnej specyfice
- stanowi duchowy dom dla jej członków
- parafia nie jest obojętna dla biednych i potrzebujących.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) w kategorii Proboszcz Roku:
- imię i nazwisko zgłaszanego proboszcza
- nazwę i adres parafii, w której aktualnie, czynnie sprawuje funkcję proboszcza
b) w kategorii Parafia Roku:
- nazwę i adres zgłaszanej istniejącej obecnie parafii
3. Zgłoszenia można dokonać:
a. Za pomocą wysłania SMS-a Premium pod numerem telefonu 7148 (koszt SMS-a to 1,23 zł z VAT) od dnia 2.11.2016 r. do dnia 13.11.2016 roku. W treści SMS-a należy wpisać:
- w kategorii Proboszcz Roku: NOW.PROBOSZCZ.imię i nazwisko zgłaszanego proboszcza, nazwa i adres parafii, w której sprawuje aktualnie i czynnie funkcję proboszcza
- w kategorii Parafia Roku: NOW.PARAFIA.nazwa i adres istniejącej obecnie parafii
b. Zgłoszenia może również dokonać Komisja Plebiscytowa.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie od dnia 18.11.2016 r. dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
5. W dniu 18.11.2016 r. na stronie internetowej www.nowosci.com.pl oraz na łamach „Nowości-Dziennika Toruńskiego” zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania plebiscytu. Zgłaszający potencjalnych kandydatów do plebiscytu zostaną poinformowani o odwołaniu plebiscytu telefonicznie, SMS-owo lub e-mailowo. Plebiscyt może zostać odwołany nie później niż przed rozpoczęciem etapu głosowania SMS-owego.

II. Głosowanie
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium. Głosowanie będzie trwało od 18.11.2016 r. od godz. 00:01 do godz. 30.11.2016 r. do godz. 23.59. Głosowanie odbędzie się na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Nowości-Dziennika Toruńskiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.ekiosk.media.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS pod numerem 7148 w treści wpisując:
- w kategorii Proboszcz Roku: NOW.PROBOSZCZ.numer prefiksu przypisany do danego kandydata
- w kategorii Parafia Roku: NOW.PARAFIA.numer prefiksu przypisany do danej parafii
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków (bez znaków specjalnych) wynosi 1,23 zł z VAT (1 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 7148 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu pod numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. Wyniki plebiscytu można na bieżąco sprawdzić na stronie www.nowosci.com.pl. Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.nowosci.com.pl najpóźniej na 2 dni przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.
j. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia BILD PRESSE POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Łodzi.
k. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest BILD PRESSE POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Łodzi, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

2. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów prawidłowo oddanych za pośrednictwem SMS Premium.
3. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową lub wyznaczona zostanie dodatkowa tura głosowania.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 30.12.2016 r. na łamach „Nowości-Dziennika Toruńskiego” oraz na stronie internetowej www.nowosci.com.pl

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator oraz sponsorzy nagród.
2. Zwycięzca Plebiscytu w kategorii Proboszcz Roku otrzyma statuetkę oraz artykuł (1 publikacja) o powierzchni 12 modułów w wydaniu codziennym „Nowości-Dziennika Toruńskiego” na stronach redakcyjnych. Zwycięzca w kategorii Parafia Roku otrzyma statuetkę oraz reklamę w formie graficznej lub tekstowej (1 publikacja) o powierzchni 12 modułów w wydaniu codziennym „Nowości-Dziennika Toruńskiego” na stronach redakcyjnych.
3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4. Nagrody zostaną wręczone do dnia 30.12.2016 r. Uczestnik plebiscytu musi odebrać nagrodę osobiście w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Nieodebrane nagrody przechodzą na własność Organizatora.
5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora lub sponsora nagród na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora lub sponsora nagród bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Organizator może przyznać uczestnikom plebiscytu lub głosującym dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Polska Press Oddział Bydgoszcz., ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz z dopiskiem „Parafia i Proboszcz Roku” lub drogą e-mailową pod adresem e-mailowym: reklamacja@expressmedia.pl.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Biorąc udział w plebiscycie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na cele plebiscytu a także do celów marketingowych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy reklamacja@expressmedia.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki (między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).
8. Uczestnictwo w Plebiscycie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu, ma charakter dobrowolny. Akceptując udział
w Plebiscycie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

Art. 8
Odpowiedzialność

1. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu na stronie serwisu internetowego www.plebiscyty.expressmedia.pl.
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.

Wideo

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3