Regulamin loterii "žNowości" - "žPowiew gotówki"

Redakcja
Udostępnij:
Pula nagród w naszym nowym konkursie wynosi 90 000 złotych

Pula nagród w naszym nowym konkursie wynosi 90 000 złotych

1. „EXPRESS MEDIA” sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13 na podstawie zezwolenia udzielonego przez Dyrektora Izby Celnej w Toruniu organizuje dla Czytelników „Nowości” loterię promocyjną o nazwie „Powiew gotówki”, która rozpocznie się 19 kwietnia 2011 r. i trwać będzie do 20 lipca 2011 r. (zakończenie postępowania reklamacyjnego).

<!** reklama>2. Loteria promocyjna „Powiew gotówki”, swoim zasięgiem obejmuje obszar sprzedaży dziennika „Nowości” w województwie kujawsko – pomorskim

3. Pula nagród:

„Nagrody ogólne” o wartości 45 000:

 • nagroda główna 20.000 zł - 1 szt.
 • nagrody po 2000 zł – 2 szt.
 • nagrody po 1000 zł – 2 szt.
 • nagrody po 500 zł – 8 szt.
 • nagrody po 200 zł – 15 szt.
 • nagrody po 100 zł – 120 szt.

„Specjalne nagrody dodatkowe” o wartości 45 000:

 • Nagroda główna – 3 szt. x 5 000
 • Nagrody po 2000 – 3 szt
 • Nagrody po 1000 – 18 szt.
 • Nagrody po 500 – 6 szt.
 • Nagrody po 200 – 15 szt

Razem wartość puli nagród wynosi: 90 000 zł

4. Karta konkursowa loterii promocyjnej „Powiew gotówki” ważna jest przez

cały okres trwania loterii, a więc w terminie określonym w punkcie 1 niniejszego regulaminu. Każda karta konkursowa zawiera:

a) na pierwszej, tytułowej stronie nazwę loterii „Powiew gotówki”, , logo „Nowości” oraz wybrane dodatkowe informacje na temat loterii (hasła reklamowe) oraz informację o możliwości zakupienia e – wydania „Nowości” i jednocześnie wzięcia udziału w losowaniach specjalnych nagród dodatkowych

b) na stronie drugiej unikalny siedmioznakowy alfanumeryczny kod karty, pięć bloków z liczbami, nad każdym blokiem jest umieszczona wartość nagrody przypisana do tego bloku, odpowiednio: 20 000 zł, 2000 zł, 1000 zł, 500 zł, 200 zł.

5. Tracą ważności te karty konkursowe, które zostały uszkodzone (naddarte,

sklejone, poplamione w sposób, który uniemożliwia odczytanie unikalnego kodu karty). Nieważne są również karty zamazane, nieczytelne, z dodatkowymi napisami.

6. Każda karta konkursowa zawierająca wadę w druku powinna być w ciągu siedmiu dni roboczych od momentu rozpoczęcia loterii czyli od dnia 19 kwietnia 2011 r. do 29 kwietnia 2011 r. odesłana (liczy się data stempla pocztowego) lub przyniesiona osobiście do Biura Konkursów „Nowości” w Toruniu przy ul. Podmurnej 31 (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 15.30). Biuro Konkursów wymieni uszkodzone karty na nowe. Nadesłane pocztą kupony zostaną odesłane na adres podany przez nadawcę. Ostateczny termin wymiany kart mija dnia 6 maja 2011 r.

7. Loteria „Nowości” rozpoczyna się 19 kwietnia 2011 r. bezpłatnym rozdaniem kart konkursowych, dołączonych w tym dniu do każdego egzemplarza „Nowości”. W tym dniu ukaże się także w „Nowościach” Regulamin loterii oraz pierwszy zestaw liczb. Łącznie wydrukujemy 46 kuponów z zestawami liczb. Ostatni kupon z zestawem liczb zostanie zamieszczony 13 czerwca 2011 r.

8. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem punktu 9 niniejszego regulaminu), która posiada kartę konkursową, uzyskaną bezpłatnie w dniu rozpoczęcia loterii czyli 19 kwietnia 2011 r. przy zakupie „Nowości”.

9. UWAGA! Do udziału w loterii nie mają prawa pracownicy Express Media sp. z o.o. oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków.

ZASADY UDZIAŁU W LOTERII z „NAGRODAMI OGÓLNYMI”:

10. Wziąć udział w loterii może każdy Czytelnik , który dnia 19 kwietnia 2011 r. kupi „Nowości” z dołączoną do każdego wydania bezpłatną kartą konkursową. Każdy posiadacz karty konkursowej ma szansę wygrać nagrody z puli nagród ogólnych o łącznej wartości 45 000 :

Codziennie od daty rozpoczęcia loterii „Nowości” drukują kupony konkursowe z zestawem liczb. Liczby należy zakreślić na karcie konkursowej, tak aby pozostały czytelne, natomiast wycięte z gazety kupony konkursowe przechowywać do końca loterii.

Czytelnik, który zakreślił wszystkie liczby w jednym z bloków na kuponie, WYGRYWA nagrodę z puli nagród ogólnych odpowiadającą temu blokowi.

Codziennie (oprócz pierwszego dnia loterii) czyli od 20 kwietnia 2011 r. w „Nowościach” drukowane będą także po 2 unikalne kody kart konkursowych, na które pada wygrana (ostatnie kody kart konkursowych zostaną zamieszczone 13 czerwca 2011 r.).

Jeżeli wydrukowany w „Nowościach” kod jest identyczny z unikalnym kodem karty konkursowej Czytelnika, wygrywa on 100 zł.

11. Czytelnik otrzyma nagrodę z puli nagród ogólnych, jeżeli spełni następujące warunki:

a) najpóźniej do godziny 15.30 w ciągu trzech dni (w dniu wygranej lub dwóch kolejnych dniach roboczych) zgłosi wygraną telefonicznie (podając swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr kodu karty konkursowej oraz rodzaj nagrody) do Biura Konkursów „Nowości” - tel. (056)-611-81-81 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 15.30. Wygrane z czwartku można zgłaszać w piątek i poniedziałek, wygrane z piątku i soboty można zgłaszać w poniedziałek i wtorek. Niedotrzymanie terminów zgłaszania wygranej powoduje utratę prawa do jej odebrania. Termin zgłaszania ostatnich nagród z puli nagród ogólnych upływa z dniem 15.06.2011r.

b) nagrody wygrane z puli nagród ogólnych wydawane będą w poniedziałki i czwartki w godz. 10.00 – 15.30 w Biurze Konkursów „Nowości” Toruń, ul. Podmurna 31. Aby odebrać nagrodę należy okazać w Biurze Konkursów kartę, na którą padła wygrana, kupony loterii z numerami opublikowanymi przez „Nowości” od początku loterii do dnia, w którym padła wygrana (może brakować 8 kuponów) oraz dowód tożsamości. Karta, na którą padła wygrana, pozostanie w Biurze Konkursów.

Termin realizacji nagród z puli nagród ogólnych - po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 11a i 11b - upływa po trzech tygodniach od dnia zgłoszenia wygranej. Ostateczny termin odbioru nagród to 4.07.2011 r.

ZASADY LOSOWANIA NAGRÓD Z PULI „SPECJALNYCH NAGRÓD DODATKOWYCH”

12. Od dnia 1 grudnia 2010 r. „Express Media” sp. z o.o. rozpoczęło rozpowszechnianie e-wydania „Nowości”. W związku z promocją nowego przedsięwzięcia oraz zachęcenia Czytelników do zakupu nowego produktu, w loterii „Powiew gotówki” zostały przewidziane dodatkowe nagrody dla nabywców wydań „Nowości” zwane w dalszej części Regulaminu nagrodami specjalnymi. Każdy posiadacz dołączonej w dniu 19 kwietnia 2011 r. do papierowego wydania „Nowości” karty konkursowej może zwiększyć swoją szansę na wygraną i wziąć udział w losowaniach nagród z puli specjalnych nagród dodatkowych o łącznej wartości 45 000 zł. E- wydanie „Nowości” jest to wierne odwzorowanie szaty graficznej i treści papierowego wydania „Nowości” do przeczytania na monitorze komputera jako e – papier albo do zapisania na dysku w formacie PDF. Natomiast na stronie www.nowości.com.pl dostępne są bezpłatnie tylko wybrane artykuły, ogłoszenia i wiadomości zawarte w papierowej wersji gazety.

a) Aby wziąć udział w losowaniach specjalnych nagród dodatkowych należy:

- kupić elektroniczne wydanie „Nowości” zwane w dalszej części Regulaminu e-wydaniem. Skalkulowany całkowity koszt e-wydania Nowości stanowi równowartość 1,23 zł z VAT, tj. cenę SMS wysłanego na numer 71466.

Przez cały czas trwania loterii „” można kupić e-wydanie ”Nowości” i jednocześnie wziąć udział w losowaniach „specjalnych nagród dodatkowych”. Wszyscy uczestnicy, którzy wysyłając jeden sms z kodem karty kupią e-wydanie „Nowości”, wezmą udział w losowaniach „specjalnych nagród dodatkowych”. W terminach trwania loterii należy dokonać zakupu e-wydania, poprzez przesłanie SMS-a na numer 71466 (koszt wysłania SMS-a 1 zł netto / 1,23 zł z VAT) o treści: KOD.X , gdzie X oznacza 7-znakowy alfanumeryczny Kod Karty znajdujący się na Karcie (która została dołączona do papierowego wydania „Nowości” w dniu 19 kwietnia 2011 r.). W treści SMS zamiast kropki dopuszczalne jest również wpisanie znaków takich jak: przecinek (,), dwukropek (:), krzyżyk (#), myślnik (-) spacja ( ). Cena sms-a stanowi koszt/cenę zakupu e – wydania „Nowości” i jest jednocześnie jedynym i całkowitym kosztem udziału w Loterii. W odpowiedzi na SMS-a uczestnik otrzyma hasło dostępu do jednego e-wydania „Nowości”, które uczestnik będzie mógł wykorzystać w trakcie trwania loterii. Adres internetowy kiosku z e-wydaniami podany zostanie w SMS-ie zwrotnym. Przesłane SMS-em z telefonu komórkowego ( którego numer wyświetli się w zgłoszeniu) kody kart wezmą udział w losowaniu specjalnych nagród dodatkowych. Czytelnik kupując e – wydanie jednocześnie ma prawo wziąć udział w losowaniach specjalnych nagród dodatkowych.

W poszczególnych etapach losowania będą brały udział tylko unikatowe numery, czyli numer telefonu wraz z Kodem Karty, przesłane w terminach podanych w punkcie 12 b. Uczestnik może kupić dowolną ilość e – wydań „Nowości” i tym samym zwiększyć szansę na wygraną. Zakup jednego e – wydania zapewnia prawo do jednego udziału w losowaniu . Losowania nagród dodatkowych odbędą się w Toruniu przy ul. Podmurnej 31, pod nadzorem Komisji. Losowania nagród będą przeprowadzone przy użyciu komputera wyposażonego w oprogramowanie zapewniające losowy wybór zgłoszenia z elektronicznej bazy danych.

b) Losowanie specjalnych nagród dodatkowych odbędzie się w trzech terminach:

- I losowanie nagród odbędzie się 11 maja 2011 r. Udział w pierwszym losowaniu weźmie każdy Czytelnik, który kupi e – wydanie „Nowości” w dniach od 19 kwietnia 2011 r. do 10 maja 2011 r.

Podczas losowania komputer wybierze laureatów następujących nagród:

nagroda o wartości 5000 zł – 1 szt., nagroda o wartości 2000 zł – 1 szt., nagroda o wartości 1000 zł – 6 szt., nagroda o wartości 500 zł – 2 szt, nagroda o wartości 200 zł – 5 szt.

- II losowanie nagród odbędzie się 25 maja 2011 r. Udział w drugim losowaniu weźmie każdy Czytelnik, który kupi e–wydanie „Nowości” w dniach od 19 kwietnia 2011 r. do 24 maja 2011 r. Podczas losowania komputer wybierze laureatów następujących nagród: nagroda o wartości 5000 zł – 1 szt., nagroda o wartości 2000 zł – 1 szt., nagroda o wartości 1000 zł – 6 szt., nagroda o wartości 500 zł – 2 szt., nagroda o wartości 200 zł – 5 szt.

- III losowanie nagród odbędzie się 15 czerwca 2011 r. Udział w trzecim losowaniu weźmie każdy Czytelnik, który kupi e – wydanie „Nowości” w dniach od 19 kwietnia 2011 r. do 14 czerwca 2011 r.

Podczas losowania komputer wybierze laureatów następujących nagród:

nagroda o wartości 5000 zł – 1 szt., nagroda o wartości 2000 zł – 1 szt., nagroda o wartości 1000 zł – 6 szt., nagroda o wartości 500 zł – 2 szt., nagroda o wartości 200 zł – 5 szt.

13. Po zakończeniu każdego z losowań w dniu losowania oraz w ciągu 2 dni roboczych po dniu losowania Komisja Nadzorująca podejmie próby nawiązania połączenia telefonicznego z wylosowanymi laureatami z puli specjalnych nagród dodatkowych. Połączenie telefoniczne będzie dokonywane na numer telefonu uczestnika, za pomocą którego brał udział w loterii.

- z laureatami I losowania Komisja Nadzorująca będzie próbowała nawiązać połączenie w dniach 11, 12 i 13 maja 2011 r. w godz. 8 – 16.00

- z laureatami II losowania Komisja Nadzorująca będzie próbowała nawiązać połączenie w dniach 25, 26, 27 maja 2011 r. w godz. 8 – 16.00

- z laureatami III losowania Komisja Nadzorująca będzie próbowała nawiązać połączenie w dniach 15, 16, 17 czerwca 2011 r. w godz. 8 – 16.00

14. Zwycięzca zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w loterii, podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania) potwierdzić posiadanie Karty z Kodem Karty, zgodnym z podanym w zgłoszeniu do loterii. Próba uzyskania połączenia z danym laureatem podejmowana będzie pięciokrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować 6 sygnałów włącznie. W przypadku sygnału „zajętości”, następna próba połączenia zostanie przeprowadzona najwcześniej po 5 minutach. W przypadku braku połączenia lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia. Z każdej próby nawiązania połączenia Komisja Nadzorująca sporządzi protokoły.

Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego z laureatem nie uda się uzyskać połączenia, wówczas nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Organizatora.

15. Podczas rozmowy telefonicznej z laureatem zostanie on powiadomiony o wygranej oraz warunkach odbioru nagrody. Wylosowany uczestnik może odebrać nagrodę wyłącznie po osobistym dostarczeniu do Biuro Konkursów „Nowości”, ul. Podmurna 31, 87 – 100 Toruń (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 15.30), oryginalnej Karty z Kodem Karty zgodnym z podanym w zgłoszeniu do loterii oraz kuponów loterii z numerami opublikowanymi przez „Nowości” od początku loterii do dnia, w którym padła wygrana (może brakować 8 kuponów) oraz dowodu tożsamości. Odbiór nagrody nastąpi niezwłocznie po zweryfikowaniu dostarczonych dokumentów. Uczestnik loterii, który jest laureatem losowania specjalnych nagród dodatkowych może pod odebraniu nagrody nadal brać udział w loterii. Karta loterii oraz kupony po weryfikacji zostaną zwrócone laureatowi.

16. Doręczenie dokumentów, wskazanych powyżej, nastąpić musi w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia uczestnika o warunkach odbioru nagrody czyli od daty nawiązania połączenia z Laureatem (potwierdzonej w protokole Komisji). Laureaci, którzy dostarczą dokumenty po upływie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia uczestnika o warunkach odbioru nagrody, nie otrzymają nagrody pomimo dostarczenia dokumentów.

Nagrody z puli specjalnych nagród dodatkowych wydawane w Biurze Konkursów „Nowości” Toruń, ul. Podmurna 31.

17. Jeżeli laureat nie spełni warunków opisanych w pkt. 16 regulaminu, wówczas nagrody pozostanie własnością Organizatora.

18. Lista laureatów „nagród dodatkowych” w postaci Kodów Kart , które zostały wylosowane (bez względu na to czy będą uprawnione do odbioru nagrody) publikowana będzie w „Nowościach” oraz na stronie internetowej

www.nowosci.com.pl w następujących terminach:

- lista laureatów I losowania z puli specjalnych nagród dodatkowych zostanie opublikowana w dniu 13 maja 2011 r.

- lista laureatów II losowania z puli specjalnych nagród dodatkowych zostanie opublikowana w dniu 27 maja 2011 r.

- lista laureatów III losowania nagród z puli specjalnych nagród zostanie opublikowana w dniu 17 czerwca 2011 r.

Pełna lista wszystkich laureatów losowań nagród dodatkowych, którzy spełnili warunki zawarte w punkcie 16 i odebrali nagrody, zawierająca imię, nazwisko, miejscowość opublikowana zostanie najpóźniej w dniu 28.06.2011 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

19. Karty konkursowe osób wygrywających muszą być zidentyfikowane przez organizatorów loterii, którzy w uzasadnionych przypadkach zastrzegają sobie prawo do sprawdzenia prawdziwości karty konkursowej.

O wynikach weryfikacji karty uczestnik loterii jest powiadamiany przez organizatorów, którzy najpóźniej w ciągu 1 tygodnia od daty, w której upływa termin odbioru nagrody, przekażą jej wygraną lub informację o negatywnym wyniku weryfikacji karty. Zasady określone w tym punkcie regulaminu stosowane będą , gdy zajdzie podejrzenie, iż karta, na którą padła wygrana, nie jest autentyczna lub została sfałszowana. Od wyniku weryfikacji nie przysługuje odwołanie.

20. Nagrody zostaną wręczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami).

21. W wyjątkowych sytuacjach (np. masowe kradzieże lub fałszerstwa kart konkursowych) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia, przedł użenia, przerwania, anulowania loterii promocyjnej lub pewnych jej faz oraz zmiany rytmu ukazywania się i zmiany ważności serii liczb.

22. Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii „Powiew gotówki” zwaną dalej Komisją i wyda regulamin jej działania. W skład Komisji wchodzić będzie osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.

23. Postępowanie reklamacyjne:

Reklamacje związane z udziałem w loterii można zgłaszać pisemnie przez cały czas trwania loterii, począwszy od dnia rozpoczęcia loterii czyli od 19 kwietnia 2011 r. najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty, kiedy upływa termin zgłoszenia wygranej. W przypadku składania reklamacji związanych z losowaniami puli specjalnych nagród dodatkowych reklamacje należy zgłaszać w ciągu siedmiu dni od daty opublikowania jej pełnych wyników, (tj. od 28 czerwca 2011 r. do 5 lipca 2011 r.) w formie pisemnej, w Biurze Konkursów „Nowości” przy ul. Podmurnej 31 w Toruniu.

O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego z zastrzeżeniem, że pod uwagę będą brane tylko te przesyłki, które zawierają datę stempla pocztowego zgodną z tym terminem i które wpłynęły do Biura Konkursów „Nowości” przy ul. Podmurnej 31, 87-100 Toruń- nie później niż do 13 lipca 2011 roku włącznie. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych. Roszczenie składa się na piśmie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania. Reklamacja powinna zawierać również przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona również w formie pisemnej, w terminie 7 dni od jej otrzymania czyli najpóźniej do dnia 20 lipca.2011 r. (data nadania w placówce pocztowej).

24. Roszczenia związane z udziałem w loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia ich wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę organizatora Loterii.

25. Wyniki loterii promocyjnej „Powiew gotówki” w postaci listy osób wygrywających nagrody z puli nagród ogólnych wraz z określeniem nagrody będą sukcesywnie podawane na łamach „Nowości”. Organizator zobowiązuje się do wykorzystania powyższych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, po wyrażeniu zgody przez osoby wygrywające.

26. Wszelkich informacji na temat loterii promocyjnej udziela wyłącznie Biuro Konkursów „Nowości”. Dziennikarze oraz inne osoby zatrudnione w „EXPRESS MEDIA” sp. z o.o. mają prawo odmówić udzielania informacji na temat loterii i skierować zainteresowaną osobę do Biura Konkursów „Nowości”.

27. Tekst powyższego regulaminu jest do wglądu w Biurze Konkursów „Nowości” (ul. Podmurna 31, 87-100 Toruń) oraz na stronie www.nowości.com.pl

28. Przystąpienie do loterii jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik biorąc udział w loterii wyraża zgodę na jej zasady określone niniejszym regulaminem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540) został zatwierdzony niniejszy regulamin loterii promocyjnej od nazwą „Zimowa Sakiewka”.

.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Nowości Gazeta Toruńska
Dodaj ogłoszenie