Sportowiec Torunia Roku 2016 oraz Młodzieżowiec Torunia Roku 2016 [PLEBISCYT]

Karolina Żakowicz
Regulamin plebiscytu „Sportowiec Torunia Roku 2016” i „Młodzieżowiec Torunia Roku 2016” zwanego dalej „Plebiscytem”

Zagłosuj na ulubionego sportowca lub młodzieżowca.
Poniżej lista wytypowanych przez kapitułę kandydatów i aktualne wyniki głosowania.

FINAŁOWE GŁOSOWANIE POTRWA DO 15.01.2017 DO GODZINY 23:59.

„Sportowiec Torunia Roku 2016” - głosowania potrwa do 15.01.2017 r. do godz. 23.59
Wyniki zostały utajnione zgodnie z regulaminem przed oficjalnym ogłoszeniem.

Regulamin plebiscytu „Sportowiec Torunia Roku 2016”
i „Młodzieżowiec Torunia Roku 2016”
zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne

1.Organizatorem Plebiscytu są spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609 oraz Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia z siedzibą w Toruniu przy ul. Fałata 39.
2.Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Sportowiec Torunia Roku 2016” i „Młodzieżowiec Torunia Roku 2016”.
3.Plebiscyt polega na wyborze przez Czytelników „Nowości-Dziennika Toruńskiego”
- Najlepszego Sportowca Roku 2016
- Najlepszego Młodzieżowca Roku 2016
Plebiscyt organizowany będzie od dnia 4.11.2016 r. do dnia 15.01.2017 r.
4.Organizator powołuje komisję plebiscytową w skład której wchodzą:
1. Zbigniew Fiderewicz - Wiceprezydent Torunia (przewodniczący)
2. Mariola Soczyńska - Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki UM Torunia
3. Henryk Boś - Szef Rady Sportu przy Prezydencie m. Torunia
4. Marek Zaborski - Redaktor Naczelny TVK Toruń
5. Artur Szczepański – Redaktor Naczelny „Nowości”
6. Mariusz Załuski – Zastępca Redaktora Naczelnego „Nowości”
7. Piotr Bednarczyk- Kierownik Redakcji Sportowej „Nowości”
8. Karolina Żakowicz – Starszy Specjalista ds. Marketingu
5.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
6.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS oraz w I etapie głosowania na „Sportowca Torunia Roku 2016” także kuponów. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
7.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu BILD PRESSE POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Łodzi (sms.qiwi.pl) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1.Plebiscyt ma charakter częściowo zamknięty. Uczestnikami mogą być:
- w kategorii „Sportowiec Torunia Roku 2016” - sportowcy, którzy odnieśli sukces w gronie seniorów w 2016 roku, mają obywatelstwo polskie, reprezentują toruński klub
- w kategorii „ Młodzieżowiec Torunia Roku 2016” – sportowcy, którzy odnieśli sukces w 2016 roku w grupie wiekowej do 23 lat, mają obywatelstwo polskie, reprezentują toruński klub.
2.Z udziału w plebiscycie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora, osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
3.W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I.Zgłaszanie kandydatur
1.Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 4.11.2016 od godz. 00:01 do 15.01.2017 r.
do godz. 23:59. Zgłoszenia będą przyjmowane od 4.11.2016 r. od godz. 00:01 do
do 18.11.2016 r. do godz. 23:59. Kapituła plebiscytu wyłoni 15 kandydatów do tytułu „Sportowca Torunia Roku 2016” oraz 15 kandydatów do tytułu „Młodzieżowca Torunia Roku 2016" spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur.

2.Zgłoszenie powinno zawierać:
a)w kategorii „Sportowiec Torunia Roku 2016”:
- imię i nazwisko zgłaszanego sportowca
b)w kategorii „Młodzieżowiec Torunia Roku 2016”:
- imię i nazwisko zgłaszanego młodzieżowca
3.Zgłoszenia można dokonać:
a.Za pomocą wysłania SMS-a Premium pod numerem telefonu 7148 (koszt SMS-a to 1,23 zł z VAT) od dnia 4.11.2016 r. do dnia 18.11.2016 roku. W treści SMS-a należy wpisać:
- w kategorii „Sportowiec Torunia Roku 2016”: NOW.T.imię i nazwisko zgłaszanego
sportowca
- w kategorii „Młodzieżowiec Torunia Roku 2016”: NOW.M. imię i nazwisko zgłaszanego młodzieżowca
b. Zgłoszenia może również dokonać Komisja Plebiscytowa.
4.W dniu 25.11.2016 r. na stronie internetowej www.nowosci.com.pl oraz na łamach „Nowości-Dziennika Toruńskiego” zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania plebiscytu. Zgłaszający potencjalnych kandydatów do plebiscytu zostaną poinformowani o odwołaniu plebiscytu telefonicznie, SMS-owo lub e-mailowo. Plebiscyt może zostać odwołany nie później niż przed rozpoczęciem etapu głosowania SMS-owego.

II. Głosowanie
1.Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i za pomocą kuponów w I etapie głosowania na „Sportowca Torunia Roku 2016. SMS i kupon ma taką samą wagę w głosowaniu (głosy oddane w ten sposób są równoważne).
a)„Sportowiec Torunia Roku 2016” I i II etap:

I etap głosowania będzie trwał od 25.11.2016 r. od godz. 00:01 do godz. 26.12.2016 r. do godz. 23.59. W I etapie Czytelnicy głosują na jednego z 15 sportowców. Głosowanie odbędzie się na następujących warunkach.:
- głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Nowości-Dziennika Toruńskiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.ekiosk.media.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
- głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS pod numerem 7148 w treści wpisując NOW.T.numer prefiksu przypisany do danego sportowca
- głosując za pomocą kuponu wyciętego z „Nowości- Dziennika Toruńskiego” uczestnik plebiscytu wypełnia kupon i przesyła go pocztą na adres „Nowości – Dziennik Toruński”, ul. Podmurna 31, 87-100 Toruń lub przynosi do redakcji sportowej do Piotra Bednarczyka (adres powyżej). Kupon musi zostać dostarczony i znaleźć się fizycznie w redakcji sportowej „Nowości” najpóźniej do dnia 27.12.2016 roku do godziny 11:00 (nie ma znaczenia data stempla pocztowego)
- komisja plebiscytowa po 27.12.2016 roku a do 29.12.2016 roku podliczy przesłane kupony i wysłane SMS-ami głosy
- w II etapie znajdzie się 5 sportowców z największą ilością głosów.

II etap głosowania będzie trwał od 02.01.2017 r. od godz. 00:01 do godz. 15.01.2017 r. do godz. 23.59. GŁOSY Z I ETAPU ZOSTANĄ WYZEROWANE. W II etapie Czytelnicy głosują na jednego z 5 sportowców Głosowanie odbędzie się na następujących warunkach.:
- głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS pod numerem 7148 w treści
wpisując NOW.T.numer prefiksu przypisany do danego sportowca
- głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Nowości-Dziennika Toruńskiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.ekiosk.media.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;

b)„Młodzieżowiec Torunia Roku 2016” (jeden etap):
Głosowanie w tej kategorii potrwa od 25.11.2016 r. od godz. 00:01 do godz. 15.01.2017 r. do godz. 23.59. Czytelnicy głosują na jednego z 15 młodzieżowców. Głosowanie odbędzie się na następujących warunkach.:
- głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS pod numerem 7148 w treści wpisując NOW.M.numer prefiksu przypisany do danego sportowca
- głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Nowości-Dziennika Toruńskiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.ekiosk.media.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;

a. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
b. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków (bez znaków specjalnych) wynosi 1,23 zł
z VAT (1 zł + VAT);
c. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
d. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 7148 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto;
e. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy i w określonych datach i kategorii kupony, które wpłyną do Organizatora lub systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu (zasady wysyłania głosów i kuponów podane we wcześniejszych paragrafach i punktach regulaminu); głosy i w określonych datach i kategorii kupony, które wpłyną do Organizatora i sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
f. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu pod numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS
z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
g.Wyniki plebiscytu można na bieżąco sprawdzić na stronie www.nowosci.com.pl. Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.nowosci.com.pl najpóźniej na 2 dni przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.
h. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia BILD PRESSE POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Łodzi.
i.dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest BILD PRESSE POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Łodzi, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

2.O ostatecznym zwycięstwie w finałowym etapie Plebiscytu decyduje największa liczba głosów prawidłowo oddanych za pośrednictwem SMS Premium.
3.W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową lub wyznaczona zostanie dodatkowa tura głosowania.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 1.02.2017 r. na łamach „Nowości-Dziennika Toruńskiego” oraz na stronie internetowej www.nowosci.com.pl

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1.Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator oraz sponsorzy nagród.
2.Zwycięzca Plebiscytu w kategorii „Sportowiec Torunia Roku 2016” otrzyma nagrodę od Prezydenta Torunia – 8000 zł oraz od „Nowości” statuetkę. Zwycięzca w kategorii „Młodzieżowiec Torunia Roku 2016” otrzyma od „Nowości” nagrodę – laptopa o wartości około 2000 zł (podatek od nagrody dla „Młodzieżowca Roku 2016” opłaci Polska Press sp. z o.o.) oraz statuetkę.
3.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4.Nagrody zostaną wręczone do dnia 20.02.2017 r. Uczestnik plebiscytu musi odebrać nagrodę osobiście w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Nieodebrane nagrody przechodzą na własność Organizatora.
5.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Podatek od nagrody dla „Młodzieżowca Roku 2016” opłaci Polska Press sp. z o.o. (zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Polska Press sp. z o.o. na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie). Podatek zostanie przekazany bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6.Za odprowadzenie podatku za pozostałe nagrody odpowiedzialni są sponsorzy tych nagród lub Urząd Miasta Torunia z siedzibą w Toruniu przy ul. Fałata 39.
7.Organizator może przyznać uczestnikom plebiscytu lub głosującym dodatkowe nagrody bez zmiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6
Reklamacje

1.Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Polska Press Oddział Bydgoszcz., ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz z dopiskiem „Sportowiec Torunia Roku 2016” lub „Młodzieżowiec Torunia Roku 2016” lub drogą e-mailową pod adresem e-mailowym: reklamacja@expressmedia.pl.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych
1.Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2.Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Biorąc udział w plebiscycie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na cele plebiscytu a także do celów marketingowych.
3.Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4.Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy reklamacja@expressmedia.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5.Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki (między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).
8.Uczestnictwo w Plebiscycie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu, ma charakter dobrowolny. Akceptując udział
w Plebiscycie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

Art. 8
Odpowiedzialność

1. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu na stronie serwisu internetowego www.plebiscyty.expressmedia.pl.
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3