Tylko u nas
nowosci.com.pl

Zobacz koniecznie!

Rozwiń
Kodeks Pracy 2019 Nadgodziny, urlopy, związki zawodowe,...

Kodeks Pracy 2019 Nadgodziny, urlopy, związki zawodowe, wypłata wynagrodzenia PRAWDA I MITY

KS

Dziennik Zachodni

Aktualizacja:

Dziennik Zachodni

Nowy Kodeks Pracy 2019: Urlop przepadnie jeśli nie zostanie wykorzystany do końca I kwartału nowego roku? Ministerstwo odpowiada
1/6
przejdź do galerii

Nowy Kodeks Pracy 2019: Urlop przepadnie jeśli nie zostanie wykorzystany do końca I kwartału nowego roku? Ministerstwo odpowiada

Kodeks Pracy 2019: PRAWDA I MITY Zmiany w urlopach i nadgodzinach miały nastapić w tym roku. Jaka jest prawda, a jakie mity? Zapowiadała się rewolucja w korzystaniu z nadgodzin i urlopów. Oto PRAWDA i MITY o kodeksie pracy. Zmiany w kodeksie pracy 2019 dotyczą m.in. wypłat wynagrodzeń, zrzeszania się w związki zawodowe, wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Nowy Kodeks Pracy 2019 Prawda i mity


Na Forum Ekonomicznym w Krynicy wiceminister Stanisław Szwed, potwierdził, że zmian w Kodeksie Pracy w tej kadencji nie będzie. Minister uważa jednak, że nowy Kodeks Pracy jest potrzebny.

Jestem przekonany, że nowy kodeks pracy w Polsce jest potrzebny, odpowiadający na większą elastyczność, na takie kwestie, które powinny być uregulowane, ale nie przeregulowane. To jest przed nami, w tej kadencji parlamentu już to się nie uda, ale myślę, że następna kadencja do tego wróci - powiedział wiceminister Szwed

Wiceminister "ocenił, że materiał wypracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy jest obszerny i wartościowy i warto do niego wrócić". Potwierdził zatem, że projekt zmian, jaki przedstawiono w marcu tego roku, nie pójdzie w całości do kosza.

OTO 10 NAJWIĘKSZYCH ZMIAN, KTÓRE WZBUDZIŁY NAJWIĘKSZE KONTROWERSJE


NOWY KODEKS PRACY 2019: NIEWYKORZYSTANY URLOP PRZEPADNIE?Niewykorzystany urlop przepadnie?Tak zakładał projekt zmian zaproponowany przez powołaną Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy. Ale Ministerstwo Rodziny wycofało się z takich propozycji. 16 sierpnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało komunikat następującej treści:

"W związku z pojawiającymi się w mediach doniesieniami na temat urlopów wypoczynkowych MRPiPS informuje, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie są prowadzone obecnie żadne prace dotyczące urlopów wypoczynkowych".

Zmiany w kodeksie pracy 2019: Nowelizacja obejmie przede wszystkim urlopy
Powołana przez minister pracy Elżbietę Rafalską Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy pracowała nad zmianami w nowym kodeksie aż 18 miesięcy. W marcu zakończyła prace, a propozycje przedstawiła resortowi pracy. Te wzbudziły ogromne kontrowersje i w większości trafiły do zamrażarki.

Po ogniu krytyki Minister Rafalska poinformowała, że propozycje nowych ustaw przedstawione przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy nie będą dalej procedowane, jednak cześć zmian ma zostać wprowadzona etapowo. Nie będzie jednej dużej nowelizacji. Na pierwszy ogień pójdą zmiany w czasie pracy i urlopy.CZYTAJ RÓWNIEŻ

Urlop na żądanie JAK ZGŁOSIĆ URLOP SZEFOWI? JAKIE WARUNKI?Zmiany wprowadzone w Prawie PracyPRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy pomysł ustawodawcy na stworzenie dodatkowego programu oszczędnościowego dla ponad 11 milionów Polaków, który ma stanowić zabezpieczenie na czas emerytury. Ów system długotrwałego oszczędzania będzie finansowany w częściach przez pracodawców oraz pracowników, ale również i Państwo będzie miało w tym swą partycypację.

- Należy pamiętać, że dla pracowników przystąpienie do PPK jest dobrowolne. Z kolei pracodawcy zobligowani są zaoferować swym pracownikom możliwość przystąpienia do programu. Jednak początkowo obowiązek ten obejmie pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników. W późniejszym czasie do programu mają zostać włączone mniejsze przedsiębiorstwa oraz jednostki sektora finansów publicznych. Pamiętajmy, że zgodnie z ustawą za osobę zatrudnioną rozumie się nie tylko pracownika na umowie o pracę, ale również, m.in. wykonującego pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tego tytułu w Polsce – mówi Nikola Misiek z kancelarii prawnej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

Zakończenie wdrażania PPK jest zaplanowane na początek 2021 roku. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK jest oczywiście możliwa na podstawie pisemnej deklaracji złożonej pracodawcy. Osoba zatrudniona może jednak tak samo w każdej chwili złożyć wniosek o ponowne dokonywanie wpłat.

- Należy również wskazać, że ustawa regulująca PPK wprowadza przepisy karne penalizujące, m.in. niewywiązywanie się przez pracodawcę z obowiązku dokonania stosownych wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie, za co podlegać będzie karze grzywny w wysokości od 1 000 do 1 000 000 zł - dodaje ekspertka.

Głównym celem PPK ma być podniesienie bezpieczeństwa finansowego Polaków. Ze strony Państwa wpłata powitalna będzie wynosić 250 zł, a dopłata roczna finansowana z Funduszu Pracy 240 zł, przy spełnieniu warunków określonych ustawą. Podstawowa wpłata finansowana przez podmiot zatrudniający będzie wynosiła 1,5% wynagrodzenia, a finansowana przez uczestnika PPK, czyli osobę zatrudnioną, będzie wynosiła co do zasady 2% wynagrodzenia. Ponadto pracownik będzie mógł zadeklarować chęć dokonywania wpłaty dodatkowej w wysokości do 2% wynagrodzenia. Z kolei w przypadku pracodawcy taka dobrowolna wpłata dodatkowa powinna zgodnie z ustawą wynosić do 2,5% wynagrodzenia.

Co do zasady środki zgromadzone w ramach PPK będą wypłacane uczestnikom programu po ukończeniu 60. roku życia.

- Oczywiście wydaje się to być rozwiązaniem jak najbardziej korzystnym dla pracownika. Należy jednak zwrócić uwagę, że pracodawcy mogą poczytywać PPK za kolejny koszt jaki muszą ponieść w związku z zatrudnianiem

pracowników. Z kolei w odbiorze społecznym taki krok ustawodawcy rodzić może obawy o stan systemu emerytalnego – komentuje Nikola Misiek.

ZMIANY W SPOSOBIE WYPŁATY WYNAGRODZENIA

Kolejną zmianą w prawie pracy jest modyfikacja podstawowej formy wypłaty wynagrodzenia. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu Kodeksu Pracy ma być ona dokonywana na wskazany przez pracownika numer rachunku bankowego. Nadal jednak będzie możliwe otrzymywanie wynagrodzenia do rąk własnych. Do dnia 21 stycznia 2019 roku pracodawcy mieli czas na poinformowanie pracowników dotychczas otrzymujących wynagrodzenie za pracę do rąk własnych o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego albo złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia w dotychczasowej formie.

- Każdy pracownik, który wciąż będzie chciał otrzymywać wynagrodzenie do rąk własnych może złożyć stosowny wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania od pracodawcy informacji o zmianie podstawowej formy wypłaty wynagrodzenia. Jednak zgodnie z przepisami pracodawca będzie również zobligowany do kontynuowania wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych pracownika, jeśli pracownik nie wskaże w tym terminie numeru rachunku bankowego lub nie złoży stosownego wniosku o dalsze dokonywanie wypłaty w tej formie – wyjaśnia Nikola Misiek.

Zmiana ta wydaje się być dostosowaniem obowiązujących przepisów do realiów.

- Często pracodawcy dziwili się, dlaczego nie można przelewu na rachunek bankowy obrać za podstawową formę wypłaty wynagrodzenia już w regulaminie pracy, skoro przecież wszyscy ich pracownicy życzą sobie otrzymywania pensji właśnie w ten sposób. Na przeszkodzie stał obecnie już zmieniony przepis Kodeksu Pracy. Należy jednak wskazać, że wśród obowiązkowych elementów regulaminu pracy nadal znajduje się tzw. miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia. Konieczność szczegółowego rozpisywania w regulaminie pracy tego elementu często jest przez pracodawców kwestionowana z uwagi na aspekty praktyczne. Jednak nawet po nowelizacji muszą oni brać pod uwagę możliwość złożenia przez choćby jednego z pracowników wniosku o dokonywanie wypłaty do rąk własnych – dodaje ekspertka.

ZMIANY W PROWADZENIU I PRZECHOWYWANIU DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

Z początkiem 2019 roku zmieniły się również przepisy regulujące sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników (dokumentacja pracownicza).

- Pracodawcy wielokrotnie pytali o możliwość prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, gdyż nie było to bezpośrednio wskazane w kodeksie pracy – wskazuje ekspertka.

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy mogą prowadzić i przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika w wybranej przez siebie formie - papierowej lub elektronicznej. Dotyczy to jednak tylko pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W odniesieniu do pracowników zatrudnionych przed tą datą przepisy przewidują możliwość digitalizacji, jednak nie wystarczy zwykłe zeskanowanie kartotek, ponieważ każdy dokument w wersji cyfrowej trzeba będzie opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub pieczątką elektroniczną, która będzie potwierdzała zgodność odwzorowania cyfrowego z oryginałem.

Dodatkowo w aktach osobowych zostanie wyodrębniona część D, która będzie zawierała dokumentację związaną z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej. Ma to ułatwić usuwanie z akt informacji o ukaraniu po zatarciu się kary po upływie określonego czasu.

- Przepisy w nowym brzmieniu wprost wskazują, że pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą przez okres zatrudnienia danego pracownika, a także co do zasady przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zatrudnienie ustało. Do tej pory okres ten wynosił aż 50 lat – dodaje ekspertka.

ZWIĄZKI ZAWODOWE NIE TYLKO DLA PRACOWNIKÓW

Od 1 stycznia 2019 r. prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje osobom wykonującym pracę zarobkową rozumianym jako pracownicy lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, np. umowa o zlecenia, umowa o dzieło, samozatrudnienie.

Jest to zmiana niezwykle istotna – na podstawie dotychczasowych przepisów prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych mieli tylko pracownicy bez względu na podstawę stosunku pracy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie byli pracodawcami.

- Przepis w starym brzmieniu został uznany w 2015 roku przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją w zakresie, w jakim ogranicza wolność tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osobom wykonującym pracę zarobkową niewymienionym w tym przepisie. Nowe brzmienie przepisu stanowi niejako dostosowanie do wyroku Trybunału – wyjaśnia Nikola Misiek.

Dodatkowo nowe przepisy rozszerzają ochronę na tzw. działacza związkowego, który nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, lecz na innej podstawie niż stosunek pracy – również do tych działaczy zastosowanie znajdą przepisy chroniące przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy.

- Po 1 stycznia pracodawca, który rozwiąże umowę z osobą wykonującą pracę na innej podstawie niż umowa o pracę bez wymaganej zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej, będzie musiał zapłacić odszkodowanie w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia tej osoby. Dodatkowo nowe prawo zapewnia osobom możliwość zwolnienia od pracy na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności związkowej – dodaje ekspertka.


POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:
Sylwester z Polsatem na Stadionie ŚląskimDni wolne w 2019 roku


Czytaj treści premium w Nowościach Dziennika Toruńskiego Plus

Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

Komentarze (397)

Dodajesz komentarz jako: Gość

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

Liczba znaków do wpisania:

zaloguj się

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
chcecie cos zmienic to zmiencie

grzes (gość)

Zgłoś naruszenie treści

opodatkowanie pracy zeby pracownik zarobil 3000 zl to laczny koszt pracy to ponad 5 tys ile podatkow w tym jest zabierane gdyby czesc tych zlodziejsko zabaramych pieniedzy pzrez rzad była oddana...rozwiń całość

opodatkowanie pracy zeby pracownik zarobil 3000 zl to laczny koszt pracy to ponad 5 tys ile podatkow w tym jest zabierane gdyby czesc tych zlodziejsko zabaramych pieniedzy pzrez rzad była oddana mioglbym wiecej zaplacic ludziomzwiń

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
regularność

Patik (gość)

Zgłoś naruszenie treści

Pracodawca wreszcie poczuje oddech pracownika na ramieniu. Wreszcie ktos zapanuje nad regularnoscia wplywow przynajmniej jesli chodzi o odkladanie na emeryture. U nas do tej pory jest totalna...rozwiń całość

Pracodawca wreszcie poczuje oddech pracownika na ramieniu. Wreszcie ktos zapanuje nad regularnoscia wplywow przynajmniej jesli chodzi o odkladanie na emeryture. U nas do tej pory jest totalna samowolka - wyplata jest albo nie bo sie opozni, a przeciez rodzine utrzymac trzeba. Te ppk wreszcie moze zdyscyplinuja i naucza pracodawcow regularnych przelewowzwiń

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
czcicielka TVP Info

onanizuje sie do rytmów z Radia Maryja (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 3

To wszystko to wina Tuska, WSI i Unii Europejskiej. Dowiedzialam sie tego z TVPIS (dawniej TVP) . Same kłamstwa cała dobę.

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Porady prawa pracy

poradyprawne-infolinia (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 1

Jeśli nie możesz się dodzwonić do Państwowej Inspekcji Pracy to skorzystaj z porady przez telefon www.prawnik-infolinia.pl

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
precz z PIS

Kaczynski zlodziejski knur z PIS (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 4

Kaczynski ten tlusty PISowski katolicki kartofel pokazal na tasmach swoje prawdziwe oblicze. Jest zlodziejem takim jak jego kolega Rydzyk z sekty katolicko- pedofilskiej. Kaczynski chce ukrasc...rozwiń całość

Kaczynski ten tlusty PISowski katolicki kartofel pokazal na tasmach swoje prawdziwe oblicze. Jest zlodziejem takim jak jego kolega Rydzyk z sekty katolicko- pedofilskiej. Kaczynski chce ukrasc teren pod budowe wiezowcy w stolicy. Moze Patryk (Byle)Jaki z komisji reprywatyzacyjnej sie tym zainteresuje haha. Przed wyborami wyjdzie wiecej tasm z nagaraniami kaczora, rydzyka i innych z kleru oraz z PIS. Pan Misiewicz kochanek Macierewicza juz siedzi. Po wyborach pojdzie siedziec reszta liderow PIS i ich ukochani biskupi. zwiń

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
zamknąć ryja i zapieprzać

poldek (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 3

zapieprzać bałwany bo potrzebne są pieniądze dla rozmnażających sie królic na 1000+, 500+ i emeryturę+

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
ppk

gość (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 2

Zastanawiam się czasem, czemu ludzie tak drążą ten temat, wszędzie tylko ppk i ppk. A więc postanowiłam się zagłębić w temat i się dowiedzieć o co w tym chodzi. I uważam, że nie ma o co robić...rozwiń całość

Zastanawiam się czasem, czemu ludzie tak drążą ten temat, wszędzie tylko ppk i ppk. A więc postanowiłam się zagłębić w temat i się dowiedzieć o co w tym chodzi. I uważam, że nie ma o co robić afery, przecież z tego co wiem to każdy sam decyduje czy w tym uczestniczy, czy po prostu składa wniosek o rezygnację. Plusem na pewno jest możliwość, że w każdym momencie można zabrać to co mamy na koncie i do widzenia. Skoro w innych krajach się sprawdza to czemu ma u nas nie funkcjonować i nie przynosić korzyścizwiń

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Umowy śmieciowe!

Gość (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 6

Treść komentarzaTakie pudrowanie przepisów nic nie da. Plagą w Polsce są bowiem umowy śmieciowe, które jak były, tak są! Pracodawcy, wszelkiej maści agencje pracy tymczasowej i spółki, pośrednicy...rozwiń całość

Treść komentarzaTakie pudrowanie przepisów nic nie da. Plagą w Polsce są bowiem umowy śmieciowe, które jak były, tak są! Pracodawcy, wszelkiej maści agencje pracy tymczasowej i spółki, pośrednicy pracy, zmuszają ludzi do pracy po kilkanaście godzin dziennie całymi latami, bez urlopu, z płacą poniżej lub w granicach płacy minimalnej! Ten proceder trwa już dobre kilkanaście lat. Pracownicy chorują z przemęczenia, z przepracowania, często nie mają żadnego życia rodzinnego, czy towarzyskiego, ponieważ nie pozwalają im na to warunki pracy, gdyż praca trwa od świtu do nocy, we wszystkie niedziele i święta, często w nocy. A najgorsze jest to, że nic się nie zmienia, wszelkie przepisy i zmiany są obchodzone przez pracodawców ze śmiechem na twarzy, ponieważ w Polsce jest przyzwolenie na złodziejstwo, rząd tylko udaje, że coś robi, ale lobby pracodawców jest zbyt silne, aby pozwolili na ludzkie traktowanie pracowników w Polsce. Nie tylko zmuszają do niewolniczej pracy i odbierają godność, ale często ukrywają zarobki, czasem 1/2 lub nawet więcej dochodu swoich pracowników, by na tym zarabiać, wtedy wszelkie podatki, składki emerytalne i pieniądze na urlopy pracowników, wpadają do ich własnej kieszeni. Pracownicy ogołoceni ze wszystkiego, nie mogą się bronić, nawet przed sądem pracy, ponieważ słyszą, że na to wszystko sami się zgodzili i jak im się coś nie podoba, to mogą zmienić pracę…zwiń


Autor komentarza nie dodał zdjęcia
ave marycha i ave pis

ave kasiora z koryta amen (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 2 / 1

Kaczynski ten tlusty PISowski katolicki kartofel pokazal na tasmach swoje prawdziwe oblicze. Jest zlodziejem takim jak jego kolega Rydzyk z sekty katolicko- pedofilskiej. Kaczynski chce ukrasc...rozwiń całość

Kaczynski ten tlusty PISowski katolicki kartofel pokazal na tasmach swoje prawdziwe oblicze. Jest zlodziejem takim jak jego kolega Rydzyk z sekty katolicko- pedofilskiej. Kaczynski chce ukrasc teren pod budowe wiezowcy w stolicy. Moze Patryk (Byle)Jaki z komisji reprywatyzacyjnej sie tym zainteresuje haha. Przed wyborami wyjdzie wiecej tasm z nagaraniami kaczora, rydzyka i innych z kleru oraz z PIS. Pan Misiewicz kochanek Macierewicza juz siedzi. Po wyborach pojdzie siedziec reszta liderow PIS i ich ukochani biskupi. zwiń

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Witaj Głupoto

człowiek (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 5 / 3

Poziom głupoty legislacyjnej jest coraz większy. Co to za zmiany "na korzyść pracownika"?
Niech twórca takich rozwiązań poprosi o eutanazję. I to już.

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
ludziom pracy chce zapieprzyć urlop

gosc (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 5 / 5

niech rafalska zajmie się lepiej darmowymi płaconymi za pieprzenie sie i rozmnażanie 1000+ i 500+ wydawanymi na wódę i inne używki wydawanymi przez rodziców

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Warto zobaczyć

Wideo