1. Nowości Dziennik Toruński
  2. Komunikaty
  3. Sprzedaż nieruchomości zabytkowej w formie negocjacji...
Wróć do listy komunikatów

Sprzedaż nieruchomości zabytkowej w formie negocjacji cenowej


OGŁOSZENIE


Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Kaczory z siedzibą w Kaczorach ul. Kościelna 17
informuje , że
na tablicy ogłoszeń w siedzibie nadleśnictwa oraz na stronie BIP nadleśnictwa w dniu 04.09.2015 r ukazało się ogłoszenie o
sprzedaży nieruchomości zabytkowej w formie negocjacji cenowej
nw. nieruchomości

ZESPÓŁ PAŁACOWO-DWORSKO-PARKOWY W GRABÓWNIE (pałac XIX wieczny wraz z otoczeniem) , działka 8168/16 o łącznej powierzchni 1,7060 ha oraz udział 160460/179751 we współwłasności działki 660 o powierzchni 0,0040 ha zabudowanej przydomową oczyszczalnia ścieków. Adres administracyjny: Grabówno 72 , gmina Miasteczko Krajeńskie , powiat pilski, województwo wielkopolskie.
Nieruchomość znajduje się w rejestrze zabytków województwa wielkopolskiego pod numerem 270/Wlkp/A.
Cena netto nieruchomości: 740 000,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści tysięcy złotych 00/100), na którą składa się:
a) cena nieruchomości zabytkowej: 720 410,00 zł ,
b) cena udziału we współwłasności działki: 19 590,00 zł.
Cena sprzedaży osiągnięta w negocjacji cenowej zostanie powiększona o obowiązujący podatek VAT(dotyczy udziału we współwłasności działki).
Sprzedaż nieruchomości odbywa się w trybie negocjacji cenowej .
Podstawa sprzedaży:
1. art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( Dz. U. z 2014 r, poz. 1153),
2. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzenia negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U. nr 78, poz. 532).
3. art. 68 ust.3 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r, poz.518 z późn.zm.).

Termin składania ofert upływa dnia 15.10.2015 r godz. 10.30.
Wszystkie szczegóły na temat sprzedaży treść ogłoszenia oraz Instrukcja dla oferentów do pobrania:
Adres strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej:
http://bip.lasy.gov.pl/pl./bip/dg/rdlp pila/nadl kaczory/

______________________________________________________________________________________________________________________


Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Kaczory z siedzibą w Kaczorach ul. Kościelna 17 tel. 067 2831 461
informuje , że
na tablicy ogłoszeń w siedzibie nadleśnictwa oraz na stronie BIP nadleśnictwa w dniu
04.09.2015 r ukazało się ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na podstawie art. 38 z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( Dz. U. z 2011 r Nr 12 poz. 59 z późn.zm.) , Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzenia negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów , gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78 poz.532).
na sprzedaż nw. nieruchomości:
1) Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym, położona w Grabównie, gmina Miasteczko Krajeńskie (89-350), powiat pilski obejmująca działkę oznaczoną nr 661, obręb ewidencyjny 0004 Grabówno, rodzaj użytku Bi, o powierzchni 0,2070 ha wraz z budynkiem gospodarczym nr inw. 183/166, powierzchnia zabudowy 269,10 m2.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. KW PO2H/00017193/4.
Cena wywoławcza nieruchomości: 25 400,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta
złotych 00/100).
Do ww. ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
Termin składania ofert upływa dnia 08.10.2015 r godz. 9.30.
2) Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne R VI, obejmująca działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 8138/5 o powierzchni 2 708 m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Jeziorki w gminie Kaczory, w powiecie pilskim, województwie wielkopolskim – na obszarze wiejskim. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie miejscowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej oraz terenów leśnych. W bliskim sąsiedztwie znajduje się jezioro. Dojazd do działki zapewniony drogą publiczną o nawierzchni utwardzonej.PO1H/00023203/6.
Cena wywoławcza nieruchomości: 56 700,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych 00/100).
Do ww. ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
Termin składania ofert upływa dnia 08.10.2015 r godz. 10.30.
3) Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe, użytek B o pow. 0,0349 ha, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 891/3, położona w obrębie ewidencyjnym Kaczory, gmina Kaczory, powiat pilski, województwo wielkopolskie – teren wsi Kaczory. Bezpośrednie otoczenie stanowią działki obcej własności z zabudową mieszkaniową, jednorodzinną. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. KW PO1H/00009587/7.
Cena wywoławcza nieruchomości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
Do ww. ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
Termin składania ofert upływa dnia 08.10.2015 r godz. 11.30.

4) Nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 0,4553 ha, niezabudowana, pokryta drzewami owocowymi, obejmująca nw. działki ewidencyjne: 1) działka 8143/6 o pow. ogółem 0,3264 ha stanowiąca grunty rolne sklasyfikowane jako: S-R klasy IV B o pow. 0,2964 ha oraz
S-R klasy V o pow. 0,0300 ha. 2) działka 1453/1 o pow. 0,0989 ha stanowiąca grunty rolne sklasyfikowane jako S-R klasy V . Nieruchomość położona jest w miejscowości Białośliwie, gmina Białośliwie, w powiecie pilskim, województwie wielkopolskim – na obszarze wiejskim. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie miejscowej zabudowy siedliskowej oraz terenów rolnych. Dojazd do działki zapewniony drogą publiczną o nawierzchni utwardzonej.KW PO2H/00019402/7.
Cena wywoławcza nieruchomości netto: 29 400,00 zł.
Do ww. ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
Termin składania ofert upływa dnia 08.10.2015 r o godz. 12.30.

Wszystkie szczegóły na temat sprzedaży zawiera ogłoszenie przetargowe – treść ogłoszenia do pobrania:
Adres strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej:
http://bip.lasy.gov.pl/pl./bip/dg/rdlp pila/nadl kaczory/